การอบรมเชิงปฏิบัติการ Moodle e-Learning : 10-12 พฤษภาคม 2553
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ไร้ข้อจำกัด
วิทยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข (ปรัด - ยะ - นัน)
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทรศัพท์ / โทรสาร 02-5878256, 02-9132500 ต่อ 3298 กำ
มือถือ 081-7037515 ที่บ้านพัก : 02-8801893
Homepage : http://www.prachyanun.com
E-mail : prachyanunn@kmutnb.ac.th

สื่อการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
login : internet
password :internet
http://md.rmutk.ac.th/

การติดตั้งระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS: Learning Management System)
อาจารย์ประจำวิชา
อาจารย์ที่มาถึงแล้วเชิญไปชมภาพของตนเองได้ที่
http://www.prachyanun.com/2010/rmutk

โปรดจัดเก็บรูปผู้เข้าอบรม รูปภาพผู้เข้าอบรม
เมื่อพบรูปแล้ว คลิกเม้าส์ทางขวา เลือก Save picture as
ลงในเครื่องตั้งชื่อรูปภาพเป็นภาษาอังกฤษเพราะระบบไม่รับชื่อไฟล์ภาษาไทย

การสมัครสมาชิก
- ชื่อผู้เข้าใช้งาน
- รหัสผ่าน
- การกำหนดสิทธิ์ student , teacher , course creater, admin
การสร้างรายวิชา
- การตั้งค่ารายวิชา
- การจัดการโมดูล (การเปิด-การปิด)
เริ่มแก้ไขในหน้านี้
ปิดการแก้ไขในหน้านี้
การแก้ไขบทคัดย่อ
-
การแทรกรูปภาพในเนื้อหา .gif , .jpg , .png
การเพิ่มแหล่งข้อมูล การเพิ่มกิจกรรม การเพิ่มบล็อค
• การเพิ่มแหล่งข้อมูล แบบหนังสือธรรมดา
- จุดประสงค์รายวิชา
- มาตรฐานรายวิชา
- คำอธิบายรายวิชา
• การเพิ่มแหล่งข้อมูล แบบเว็บเพจ
- แนะนำอาจารย์ผู้สอน
• การเพิ่มแหล่งข้อมูลแบบเลเบิล
• การเพิ่มแหล่งข้อมูลแบบเว็บไซต์
- การเพิ่มเว็บไซต์แบบหน้าต่างใหม่
- การเพิ่มเว็บไซต์แบบหน้าต่างเดิม
- การเพิ่มเว็บไซต์แบบหน้าต่างเดิม (with Frame)
• การเพิ่มแหล่งข้อมูลแบบไฟล์
การเพิ่มไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์ ppt , pdf , doc , video
• การเพิ่มแหล่งข้อมูลแบบไดเรคทอรี่
• การเพิ่มแหล่งข้อมูลแบบเลเบิล
การเพิ่ม IMS : Instructional Management System ***

LMS คืออะไร
http://www.kroobannok.com/1585

Learning management system
http://en.wikipedia.org/wiki/Learning_management_system

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
http://www.rmutk.ac.th

http://www.youtube.comการแทรกรูปภาพในเนื้อหา
- คลิกที่เมนูแทรกภาพ
- คลิกที่ Browse เลือกรูปที่ต้องการ
- คลิกอัปโหลดไฟล์
- คลิกไฟล์รูปภาพที่ต้องการดูใน Pre-view
- ใส่คำอธิบายภาพ จากนั้นคลิกตกลง
เอกสารประกอบ
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น doc
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ppt
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น pdf
เว็บไซต์ประกอบรายวิชา

การเพิ่มข้อมูล
การเพิ่มหน้าตัวหนังสือธรรมดา
การเพิ่มเว็บเพจ
การเพิ่มไฟล์
การเพิ่มเว็บไซต์
http://www.youtube.com
Embed


การแทรกเสียงเพลงในเว็บ e-Learning
http://www.4shared.com
Search ชื่อเพลงที่ต้องการ
คัดลอก Embed


การอบรมวันที่ 2 (7 เมษายน 2553)
ทบทวนการเพิ่มแหล่งข้อมูลจากวันแรก
การเพิ่มกิจกรรมใน Moodle
- แบบทดสอบ 10 แบบ
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
แบบฝึกหัดระหว่างเรียน บทที่ 1
จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
- แบบทดสอบปรนัย
- แบบทดสอบถูก-ผิด
- แบบทดสอบจับคู่
- แบบทดสอบอัตนัย
การออกข้อสอบแบบเติมคำ
แมว ภาษาอังกฤษ เขียนอย่างไร
cat
CAT
Cat
cat.
Cat
cat
2 + 3 =
5
ห้า

05
5.0
5.00
5
5
5.

จงเติมคำว่า แมว ในภาษาอังกฤษ


ระบบหายใจประกอบด้วยอวัยวะใด
-จมูก
ปอด
ถุงลม
หลอดลม
ขั้วปอด

Black cat CaT Black
Cat -CAt.
CAT
cat.
CAT.
Cat.
cat
1 + 3 =
4
สี่
04
4.00

- การเพิ่มบล็อค (Block)
- ปฏิทิน
- สมาชิกออนไลน์
คลิกที่บล็อค เลือก
- การเพิ่มเครื่องนับจำนวน
http://www.efreecounter.com
http://moodle.stou.ac.th
- การป้อนข้อมูลข่าวสารภายใน
RSS : RSS ย่อมาจากคำว่า Really Simple Syndication
XML : eXtensible markup language
http://www.rssthai.com/
http://www.matichon.co.th
http://www.matichon.co.th/rss/news_focus.xml
http://www.manager.co.th
http://www.manager.co.th/RSS/QOL/QOL.xml

- ผลการทำแบบทดสอบ
ตั้งค่าบล็อคผลการทำแบบทดสอบ
แบบทดสอบใดที่ต้องการแสดงผลในบล็อค
เลือก... แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
ต้องการแสดงคะแนนสูงสุดกี่ลำดับแรก ( เลือก 0 เพื่อปิดการใช้งาน)
ต้องการแสดงคะแนนต่ำสุดกี่ลำดับ (เลือก 0 เพื่อปิดการใช้งาน)
แสดงกลุ่มแทนนักเรียน (ถ้าหากแบบทดสอบนั้นใช้งานกลุ่ม)
ระดับความเป็นส่วนตัวในการแสดงผล แสดงชื่อเต็ม แสดงเฉพาะหมายเลขประจำตัว ผลสอบที่ไม่แสดงชื่อ
แสดงคะแนนแบบ : เปอร์เซ็นต์ เศษส่วน คะแนนดิบ

- การแบ่งกลุ่มผู้เรียน
- Block (บล็อค)
- การติดตั้งเครื่องนับจำนวน
- การใช้งาน HTML
http://www.efreecounter.com/
- การบ้าน (Home work) 3 แบบ
1. การบ้านออนไลน์
2. การบ้านส่งนอกเว็บ
3. การบ้านแบบอัปโหลดไฟล์
- อภิธานศัพท์
- Wiki
- กระดานเสวนา
- ห้องสนทนา
- Poll
- แบบสำรวจ (Questionaire)
- Backup / Restore สำรองข้อมูล/กู้คืน
- SCORM : Sharable Content Oriented Reference Model
- IMS : Instructional Management System
- LAMS : Leraning Activity Management System
- Zip
Last modified: Sunday, 12 January 2014, 9:59 PM