ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย สถาปัตยกรรมระดับชั้นเครือข่าย ตัวกลางที่ใช้ในการสื่อสาร รหัสและรูปแบบโปรโตคอล การสื่อสารแบบขนานและแบบอนุกรม การสื่อสารแบบมัลติเพิ้ลแอคเซส การกำหนดเส้นทางเครือข่ายข้อมูลและการควบคุมข้อมูล มาตรฐานการรับส่งข้อมูลแบบต่างๆ การป้องกันความผิดพลาดเกี่ยวกับการส่งและรับข้อมูล การแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง การรักษาความลับให้กับข้อมูล เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ทางด้านการสื่อสารข้อมูล