ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของการสื่อสารด้วยสัญญาณไฟฟ้าในลักษณะต่างๆ การวิเคราะห์และกระบวนการของสัญญาณในระบบสื่อสาร การมอดูเลตและดีมอดูเลตในระบบแอนาลอก (AM, FM และ PM) การสื่อสารผ่านระบบโทรศัพท์ ระบบสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ ระบบสื่อสารข้อมูล รหัสชนิดต่างๆ ในระบบสื่อสารและการส่งรหัส การแพร่กระจายคลื่น สัญญาณรบกวนและผลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบสื่อสาร การประยุกต์ระบบสื่อสารใช้ในงานต่างๆ