หลักเคมี วิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และคหกรรมศาสตร์