ศึกษาเกี่ยวกับพันธะเคมี โครงสร้างโมเลกุล ไฮบริไดเซชันของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน การอ่านชื่อ สมบัติทางกายภาพ การเตรียมและปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์ชนิดต่างๆ ได้แก่ สารประกอบแอลิฟาติกและแอโรมาติกไฮโดรคาร์บอน แอลคิลและอริลเฮไรด์ แอลกอฮอล์และฟีนอล อีเทอร์และอีพอกไซด์ แอลดีไฮด์และคีโตน กรดอินทรีย์และอนุพันธ์ เอมีนและเกลือไดอะโซเนียม