ศึกษาความหมาย ความสำคัญของคุณภาพอาหารและการประกันคุณภาพอาหาร
การตรวจคุณภาพอาหาร กฎหมายอาหารและมาตรฐานอาหาร
หลักการและวิธีการควบคุมคุณภาพอาหาร