ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ : หลักการแปรรูปอาหารด้วยการหมักดอง, การใข้เอนไซม์, การใช้ความร้อน, การเอกซ์ทรูด, การแปรรูปอาหารด้วยวิธีใหม่ เช่น Hurdle technology, Hydrostatic pressure treatment, Use of Ultrasound