รูปแบบเทคนิคการนำเสนอ การเลือกรูปแบบ การเตรียมความพร้อม การประเมินผล โดยมีภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและสื่อต่าง ๆ ในการนำเสนอผลงาน