ภาคเรียนที่ 1/57

สำหรับ นศ. บช 1-3,  กต 1-2,  บช 1-1 สมทบ