ศึกษาหัวข้อเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเน้นเทคนิคการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งจะกำหนดรายละเอียดวิชาตามความเหมาะสม