ระบบคอมพิวเตอร์และการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยี การใช้โปรแกรมระบบปฎิบัติ

การการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ทันสมัยและเหมาะสมกับวิชาชีพ