ศึกษาองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารและสืบค้นสารสนเทศ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปประยุกต์ใช้กับงานธุรกิจ ได้แก่ โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมกระดาษทำการ และโปรแกรมเพื่อการนำเสนอ