ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โพรโตคอลและมาตรฐานต่างๆ ในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ แบบจำลองโอเอสไอ (OSI Model)  สัญญาณชนิดต่างๆ สื่อที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูล ส่วนควบคุมและโพรโตคอลในการส่งผ่านข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ LAN, MAN และ WAN  อุปกรณ์การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบต่างๆ ความปลอดภัยในระบบเครือข่าย พิธีการในการติดต่อ การเชื่อมโยงระหว่างชั้น การเชื่อมต่อข้อมูล 802.X การกำหนดทางเดินของข้อมูล  ตัวอย่างมาตรฐานในการขนถ่ายข้อมูล TCP/IP และ X.25 ตลอดจนการฝึกทดลองและปฏิบัติการต่างๆ เกี่ยวกับการออกแบบติดตั้ง และปรับแต่งอุปกรณ์เครือข่ายแบบต่างๆ