ศึกษาเกี่ยวกับ ฟังก์ชันหลายตัวแปร กราฟของฟังก์ชัน 2 ตัวแปร ลิมิตความต่อเนื่อง อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ ปริพันธ์หลายชั้นและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับ 1 สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสอง ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว