สมบัติทางฟิสิกส์ของแสง และเสียง หลักการสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการพิมพ์ภาพ เทคโนโลยีการสร้างภาพบนจอมอนิเตอร์ เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว เทคนิคการจัดการภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ รูปแบบการจัดเก็บบนระบบคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมประยุกต์ในการจัดการภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง การสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสร้างสื่อมัลติมีเดียแบบมีการโต้ตอบ