ศึกษาเกี่ยวกับชุดโพรโตคอล IPv4 และ IPv6 IP Datagram และ Routing Protocol กลไกการทำงานของโพรโตคอล TCP และ UDP และโพรโตคอลชั้นประยุกต์ เช่น HTTP, SMTP, FTP เป็นต้น ฝึกปฏิบัติในการออกแบบโครงข่ายไอพี และการเชื่อมโยงโครงข่ายกับระบบอินเทอร์เน็ต ตลอดจนการติดตั้ง Internet Server