ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความสำคัญและคุณค่าและประโยชน์ในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการตกแต่งภาพ การใช้โปแกรมสำเร็จรูปกับงานตกแต่งภาพในรูปแบบต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ การปรับแต่งแก้ไขและสร้างสรรค์ภาพ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป