อธิบายบทบาทหน้าที่ของผู้จัดการทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน  การจัดหาเงินทุน และการตัดสินใจลงทุน