ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการด้านข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ระบบฐานข้อมูล รวมถึงการหาค่าดัชนี ต่าง ๆ การจัดกลุ่มข้อมูล การนำเสนอผลงาน โปรแกรมที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่และระบบข้อมูล แผนที่ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ ในลักษณะของการจัดทำกรณีศึกษา