แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการเชิงวัตถุ วัตถุ คลาส การสืบทอดคุณสมบัติ เอ็นแค็ปซูเลชัน การส่งผ่านข้อความ ภาวะพหุสัณฐาน ฟังก์ชันโอเวอร์โหลด อีเวนต์ เมธอด และแพคเก็ต โครงสร้างโปรแกรมประยุกต์เชิงวัตถุ การสร้างแบบจาลองของระบบโดยใช้ภาษาสัญลักษณ์มาตรฐานยูเอ็มแอล กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ การกาหนดข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ การสร้างส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ การใช้คาสั่งเกี่ยวกับการป้อนข้อมูลเข้า การแสดงผลลัพธ์ข้อมูล และการควบคุมโปรแกรม การสร้างโปรแกรมประยุกต์ที่เป็นโปรแกรมเชิงวัตถุโดยใช้ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ