ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ำมันไฮดรอลิกส์ อุปกรณ์ต่าง ๆ และระบบท่อ การควบคุมโดยใช้ลมและไฟฟ้า การออกแบบและวิเคราะห์วงจรการนำระบบไฮดรอลิกส์ใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรเลอร์ การบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหา