ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ ทฤษฎีทางจิตวิทยา ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม และความต้องการของมนุษย์ การพัฒนาตนเอง เพื่อมนุษยสัมพันธ์ เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในครอบครัว ในสังคม และองค์การ การฝึกอบรมเพื่อมนุษยสัมพันธ์