อธิบายระบบบัญชีและการควบคุมภายใน ระบบบัญชีสำหรับการจัดซื้อ เจ้าหนี้และระบบสินค้าคงเหลือ