ศึกษาองค์ประกอบและรูปแบบภาษาของโปรแกรมวิชวลที่ใช้  การสร้างโปรแกรมเชื่อมโยงกับผู้ใช้แบบกราฟฟิก
และการทำงานตามเหตุการณ์  การวิเคราะห์
การออกแบบและทำโปรแกรมแบบวิชวล 
การเขียนโปรแกรมเพื่อทำงานกับแฟ้มข้อมูลการสร้างโปรแกรมเชื่อมโยงกับโปรแกรมการสร้างรายงาน  ประยุกต์ใช้แฟ้มข้อมูลกับงานทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์