ศึกษาโครงสร้างของระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega32 ,ระบบบัสและรีจิสเตอร์ของไมโครคอนโทรลเลอร์,การโปรแกรมระบบไมโครคอนโทรเลอร์,การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อินพุทเอาต์พุทและอุปกรณ์ภายนอก