เป็นรายวิชาที่อยู่ในหมวดพื้นฐานวิชาชีพ 3 หน่วยกิต ทฤษฎี 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง