ศึกษาถึงพื้นฐานของการออกแบบเครื่องจักรกลและขอบข่ายขั้นตอนการออกแบบ การเลือกวัสดุมาใช้งานให้เหมาะสมกับเครื่องจักรกล ทฤษฎีและหลักการออกแบบเบื้องต้นความเค้นผสม และทฤษฎีความเสียหายของชิ้นงานเครื่องจักรกล การออกแบบสำหรับ การแตกร้าวเนื่องจากความล้าการออกแบบรอยต่อด้วยหมุดย้ำ สลักเกลียวลิ่ม และสลัก เกลียวยึด สปริง เพลา คัปปลิ้งและสกรูส่งกำลัง