ศึกษาการตัดสินใจ แบบมีการทดลองและไม่มีการทดลอง การทดสอบสมมติฐานแบบ พาราเมตริกและแบบนอนพาราเมตริก การประมาณค่าสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนเนื่องจากปัจจัยเดียว และสองปัจจัย การพยากรณ์ แบบอนุกรมเวลาและการวิเคราะห์การถดถอย