คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการเคมีสำหรับสิ่งทอ ที่สอดคล้องกับวิชา 2-110-111 เคมีสำหรับวิศวกร เลือกใช้และฝึกปฏิบัติใช้เครื่องมือทางเคมี การเตรียมและคำนวณหาความเข้มข้นของสารละลายเคมี และสีย้อมที่ใช้ในกระบวนการทางสิ่งทอ การหาค่าคงที่สมดุลของการไฮโดรไลซิส การไทเทรตในงานสิ่งทอ