รายงานการเงินและเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน และข้อมูลการบัญชีที่สำคัญ การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาที่มีผลต่อการวิเคราะห์งบการเงิน การประเมินจุดอ่อนของข้อมูลและข้อจำกัดของงบการเงิน และจัดทำงบการเงินตามส่วนงาน การวิเคราะห์ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่ต่างกันโดยเน้นการใช้กรณีศึกษาและวิเคราะห์งบการเงินจริงของธุรกิจ