ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต การรับ-ส่งสารสนเทศบนระบบเครือข่าย การออกแบบและการสร้างเวบเพจ ระบบความปลอดภัยในอินเตอร์เน็ต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในงานวิชาชีพ