ความรู้เกี่ยวกับสมบัติของเส้นใยสิ่งทอ
 การจำแนกประเภทและชนิดของเส้นใย  เส้นด้าย  ความรู้พื้นฐานในการผลิตผืนผ้าและการตกแต่ง
  การเลือกซื้อ  การนำไปใช้และการดูแลรักษาผ้าชนิดต่าง ๆ