ระบบเลขฐาน คณิตศาสตร์บูลีน เกทพื้นฐาน วงจรคอมไบเนชั่น การลดรูปด้วยแผนภาพคาร์นอ ฟลิปฟลอป รีจีสเตอร์ วงจรนับ วงจรซีเควลเซียล

Number systems, Boolean algebra, basic logic gates, combination logic circuits, the Karnaugh map method, flip-flops, registers, counter circuits, sequential circuits.