ศึกษาเกี่ยวกับ วัฎจักรกำลังก๊าซ วัฎจักรกำลังไอ วัฎจักรย้อนกลับ การใช้สารตัวกลางในวัฎจักรต่างๆ สมการสภาวะก๊าซที่เป็นจริง แผนภูมิอากาศ หลักการปรับอากาศ หลักการเบื้องต้นของการเผาไหม้เชื้อเพลิง หลักการทำงานของหัวฉีด