ศึกษาเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล สาเหตุของการเสื่อมสภาพ การตรวจสภาพเครื่องจักรกล การวางแผนการตรวจซ่อม การควบคุม ความปลอดภัยในการทำการซ่อมเครื่องจักรกล การประเมินผลการบำรุงรักษา