ศึกษาหลักการของกลไกและข้อต่อ การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของกลไก การส่งผ่านการเคลื่อนที่ การวิเคราะห์ความเร็วและความเร่งของเครื่องจักรกล ชุดลูกเบี้ยว ชุดเฟืองทดและกลไกในเครื่องจักรกล การวิเคราะห์แรงสถิตและแรงเฉื่อยในเครื่องจักรกล การสมดุลของมวลซึ่งมีการหมุนและเคลื่อนที่กลับไปกลับมา