ศึกษาการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ และเทคนิคทางวิชาชีพ โดยศึกษาค้นคว้าทดลอง ทอสอบ วิเคราะห์ หรือวิจัยอย่างง่าย ในหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจและเกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ