ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในงานเขียนแบบ และออกแบบงานวิศวกรรมเครื่องกล การสร้างชิ้นงานแบบสองมิติและสามมิติ การเขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐาน การเขียนภาพตัด การเขียนภาพประกอบ การเขียนภาพแยกชิ้น โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ทันสมัย