โปรแกรมประยุกต์บนหน้าเว็บ ด้วยภาษาสคริปต์บนเซิร์ฟเวอร์ เช่น เพริ์ล พีเอชพี เอเอสพี เจเอสพี การติดต่อฐานข้อมูล
Web application programs using server side script including Perl, PHP, ASP,JSP, database connection.