หลักการและทฤษฎีที่นำมาประยุกตฺ์ใช้ใน เทคโนโลยีการสื่อสาร  คลื่น  คลื่นที่ใช้ในการสื่อสาร เช่น คลื่นเสียง คลื่นวิทยุ  สมบัติของคลื่น  หลักการทำงานของอุปกรณ์สื่อสารแบบต่างๆ เช่น วิทยุ  โทรทัศน์  วิทยุสื่อสาร  การสื่อสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ การสื่อสารผ่านดาวเทียม โทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ปัญหาและอุปสรรคของการสื่อสาร