ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานผลิต
หน้าที่ของการผลิตข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนที่ใช้ในการตัดสินใจสถิติวิเคราะห์ที่นำมาใช้ในการบริหารงาน
การออกแบบในกระบวนการผลิต การวางแผนกระบวนการผลิต การควบคุมการผลิตและสินค้าคงคลัง
การควบคุมเกี่ยว
กับต้นทุนในการผลิตและการพยากรณ์การขายสินค้าในอนาคต