การติดตั้งและจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายเสมือน การขยายระบบเครือข่าย การรวมช่องสัญญาณสื่อสาร การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย การรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบและป้องกันการโจมตี การออกแบบเครือข่ายแบบมีสายและไร้สาย