ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ
ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางชีววิทยาในวิชาชีพเทคโนโลยีด้านต่างๆ