พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการค้นคว้าทางวิชาการ-วิชาชีพ เริ่มจากฟัง-อ่าน-พูด-เขียนคำ การอ่านประโยค การอ่านตำรา/บทความ การฟังประโยค การฟังคำบรรยาย การเขียนประโยค การเขียนบรรยาย การพูดประโยค และการพูดบรรยาย