พัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 4 ทักษะย่อย ได้แก่ 1. ทักษะการกำหนดลักษณะและขอบเขตของข้อมูล 2. ทักษะการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 3. ทักษะการประเมินคุณภาพของข้อมูลและแหล่งข้อมูล 4. ทักษะการประมวลเนื้อหาและการอ้างอิง