การทดสอบความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการศึกษารายวิชาด้านเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ เช่น เคมี ชีวเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ (ความร้อน แสง กลศาสตร์) คณิตศาสตร์ รวมทั้งความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และโภชนาการบุคคล โภชนบำบัด เพื่อการรู้จักตัวเอง (สำหรับนักศึกษา) การรู้จักนักศึกษา (สำหรับอาจารย์)