ศึกษาองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การสื่อสาร เครือข่ายคอมพิวเตอร์การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อสืบค้นสารสนเทศ และการสื่อสารการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปประยุกต์ใช้กับงานธุรกิจ ได้แก่ โปรแกรมประมวลผลคำโปรแกรมกระดาษทำการ และโปรแกรมเพื่อการนำเสนอ