วิชานี้ต้องศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานทางการเงิน การวางแผน การควบคุมและตัดสินใจลงทุน