เอกสารโครงการสอนรายวิชาฉบับนี้ เป็นเอกสารการเตรียมและวางแผนการสอนรายวิชา 4-316-303 ชื่อ วิชาการประมาณและวิเคราะห์ราคางานก่อสร้าง สำหรับสอนนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ วิธีการและอุปกรณ์การก่อสร้าง วิเคราะห์ผลผลิตงานการก่อสร้าง การถอดวัสดุ การวิเคราะห์ราคาค่าแรงและค่าเครื่องจักร หลักการควบคุมราคาการก่อสร้าง