คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ชนิดของแม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์กดขึ้นรูป การเลือกใช้วัสดุทำแม่พิมพ์การหาแรงที่เกิดขึ้นจากการจับยึดส่วนต่างๆ วิเคราะห์ลักษณะชิ้นงานจากการปั๊มขึ้นรูปเพื่อหาสาเหตุและการแก้ไขปฏิบัติการทดลองโดยเปรียบเทียบกับการออกแบบงาน